خبر او نظر

په دې وروستیو کې په ننګرهار کې شخصي باډي ګاردان ډېر شوي.
که اړتیا وي، که نه وي، اړتیا ګڼل شوې، امر اخیستل شوی او درې څلور باډي ګاردان نیول شوي.

د خپرونې کوربه: شکرالله پاڅون

د خپرونې میلمه: د سیاسي او ټولنیزو چارو کار پوه محمد نادر معمار

دلته یې واورئ