خبر او نظر

د خبر او نظر په دې خپرونه کې د وروسیې هیواد پر مداخلو غږیږو، او آیا افغانستان به یو ځل بیا پخواني جګړیز حالت ته ورګرځي؟

د خپرونې کوربه: شکرالله پاڅون

مېلمه: د سیاسي مسایلو څیړونکی محمد نادر معمار