خواښې او اینګور سره جنګونه کوي،همسایه ګان ورته سیلونه کوي

نن مو درته دجانو او خانو په اوازونو همدغه محلي سندره برابره کړې.

دلته یې وګورئ…