د انګلیسي ژبې زده کړه

په دې خپرونه کې د لومړي لیول ۶۹ درس.

دلته یې واورئ.