د انګلیسي ژبې زده کړه

په دې خپرونه کې د لومړي لیول ۷۰ درس.

دلته یې واورئ.