د انګلیسي ژبې زده کړه

په دې خپرونه کې د لومړي لیول ۷۳ درس.

دلته یې واورئ.