راځې نن یې دسر درو له طوطي واورو!

دسردرو طوطي واېې فحشنني شیان مې ډیر خوښیږي.

دلته یې وګورئ…