که سهار کې دموبایل په زنګ نه راویښیږۍ نو دا ارزانه طریقه وازمویئ!

که خوب مو دروند وي او سهار کې په عادي زنګ نه ویښیږې نو تاسو یې هم جوړولای شئ .

دلته یې وګورئ…