یکه زار

د یکه زار خپرونه دا ځل د جلال امرخیل پر غزل جوړه شوې.

دلته یې واورئ.