یکه زار

د یکه زار خپرونه دا ځل د شهنواز باقر پر بیتونو برابره شوې.

دلته یې واورئ.