یکه زار

د یکه زار خپرونه دا ځل د خدایداد خیرخوا پر بیتونو برابره شوې.

دلته یې واورئ.