یکه زار

د یکه زار په خپرونه کې دا ځل د تمنا حسرت پر بیتونو طرحیه مشاعره برابره شوې.

کوربه: زاهد ارمان

دلته یې واورئ.