یکه زار

د یکه زار خپرونه دا ځل د انعکاس راډیو د خپرونو د مدیر نصرت الله نصرت صاحبزاده پر بیتونو جوړه شوې.

وړاندې کوونکي: زاهد ارمان

دلته یې واورئ.