یکه زار

په دې یکه زار کې د سید شاه سعود غزل د طرحیه مشاعرې لپاره انتخاب شوی.

کوربه: زاهد ارمان

دلته یې واورئ.