یکه زار

د یکه زار دا طرحیه مشاعره د سپین ګل کوچي پر غزل برابره شوې ده.

وړاندې کوونکی: زاهد ارمان

دلته یې واورئ.