یکه زار

د یکه زار دا طرحیه مشاعره د اصغر احساس پر غزل برابره شوې ده.

وړاندې کوونکی: زاهد ارمان

دلته یې واورئ.