یکه زار

دا ځل مو د یکه زار طرحیه مشاعره د سهار ګل امیرزي د غزل پر ځمکه چمتو کړې ده.

دلته یې واورئ