لاله زار

زه په بې روح بدن کې څاه واخلمه کلــه د مـــور نه چې دعــا واخلمه د لاله زار ادبې خپرونه …

بشپړ متن »

لاله زار

وخت سره به ګوتې لږې ماتې کړو چې څه کیږي هـېلې بـه د ژوند لـپاره زیـاتې کړو چې څه کیږي …

بشپړ متن »

لاله زار

زما او ستا راز دې زما او ستا په زړونو کې وي هر موضوع نه کوي خوند چې کتابونو کې …

بشپړ متن »

لاله زار

د لاله زار ادبي خپرونه کې بیلابیل  ترنمونه په خوږو غږونو کې اوریدلی شئ. کوربانه: یار محمد پردیس او حضرت …

بشپړ متن »

لاله زار

د لاله زار ادبي خپرونه کې بیلابیل شاعرونه او ترنمونه په خوږو غږونو کې اوریدلی شئ. کوربانه: یار محمد پردیس …

بشپړ متن »

لاله زار

په دې خپرونه کې بیا هم خوږ ژبي شاعران او ترنم ویوونکي میلمانه دي. کوربه: حضرت یوسف یوسفزی دلته یې …

بشپړ متن »