لاله زار

لاله زار

د لاله زار ادبې خپرونه د یار محمد پردېس او حضرت یوسف یوسفزي په کوربه توب له خوږ غږو ترنم …

بشپړ متن »

لاله زار

د اجنبې خبره هم ښه ده ستا د زړګي خبره هم ښه ده کله ناکله یې منه قربان د لیوني …

بشپړ متن »

زه په بې روح بدن کې څاه واخلمه کلــه د مـــور نه چې دعــا واخلمه د لاله زار ادبې خپرونه …

بشپړ متن »

لاله زار

دا ځل مو درته د لاله زار خپرونه د یار محمد پردېس او حضرت یوسف یوسفزي په کوربه توب د …

بشپړ متن »

لاله زار

وخت سره به ګوتې لږې ماتې کړو چې څه کیږي هـېلې بـه د ژوند لـپاره زیـاتې کړو چې څه کیږي …

بشپړ متن »

لاله زار

زما او ستا راز دې زما او ستا په زړونو کې وي هر موضوع نه کوي خوند چې کتابونو کې …

بشپړ متن »