لاله زار

لاله زار ادبي خپرونه

د لاله زار په ادبي خپرونه کې خواږه  شعرونه اوترنومونه غزلونه اوریدلی شئ. د خپرونې کوربه: یارمحمد پردیس،اوحضرت یوسف یوسفزی …

بشپړ متن »

لاله زار ادبي خپرونه

د لاله زار په ادبي خپرونه کې خواږه  شعرونه اوترنومونه غزلونه اوریدلی شئ. د خپرونې کوربه: یارمحمد پردیس،اوحضرت یوسف یوسفزی …

بشپړ متن »

لاله زار ادبي خپرونه

د لاله زار په ادبي خپرونه کې خواږه  شعرونه اوترنومونه غزلونه اوریدلی شئ. د خپرونې کوربه: یارمحمد پردیس،اوحضرت یوسف یوسفزی …

بشپړ متن »

لاله زار ادبي خپرونه

د لاله زار په ادبي خپرونه کې خواږه  شعرونه اوترنومونه غزلونه اوریدلی شئ. د خپرونې کوربه: یارمحمد پردیس،اوحضرت یوسف یوسفزی …

بشپړ متن »