سیاسي او ټولنیز

نوی کال

لیکنه: پوهنیار سېد اصغر هاشمي کال نوی شي، څلورفصلونه یو د بل پسې تېرشي. د هر فصل اغاز د ورپسې …

بشپړ متن »